GDPR

BEOS FOTOBOX > GDPR

GDPR

Vytvořením účtu dobrovolně poskytujete Poskytovateli služeb své osobní údaje za účelem nákupu na www.beos-fotobox.cz a Vámi zadané osobní údaje budou zpracovány výlučně pro účely prodeje a nákupu fotografií na www.beos-fotobox.cz a nebudou předávány žádným dalším třetím osobám či jakémukoli jinému subjektu. Správcem osobních údajů je Poskytovatel služeb, kterým je fyzická osoba Věra Behríková Učňovská 412, 322 00 Plzeň, IČO: 03557405. Vaše osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu aktivní činnosti www.beos-fotobox.cz.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

1) na přístup k osobním údajům,

2) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,

3) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,

4) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,

5) na přenositelnost údajů,

6) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,

7) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že vznesete námitku proti zpracování, Vaše osobní údaje nebudou pro výše uvedené účely nadále zpracovávány. V případě dotazů kontaktujte Poskytovatele emailem.

Zpracovávané osobní údaje souvisí s objednávkou fotografií, jedná se zejména jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon, adresa, příp. IČO). Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Kontaktní údaje při dobrovolné registraci (e-mail) využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, které se týkají pouze našich vlastních služeb. Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na uvedenou emailovou adresu.

Poskytovatel služeb maximálně využil veškeré technické i organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů včetně povinností mlčenlivosti. Poskytovatel služeb se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.