Obchodní podmínky

BEOS FOTOBOX > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky beos-fotobox.cz

1. Vymezení pojmů

a) Poskytovatel – Poskytovatelem služby beos-fotobox.cz je Věra Behríková, Učňovská 412, 322 00 Plzeň, IČO: 03557405. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva, příp. licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli Licenci k užití Fotografií níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

b) Nabyvatel – Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli řádně vyplněnou Objednávku a jíž Poskytovatel uděluje Licenci k užití Fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

c) Objednávka – Objednávkou se rozumí elektronická objednávka Fotografií v objednávkovém systému umístěném na webových stránkách Poskytovatele, tj. na beos-fotobox.cz.

d) Fotografie – Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená digitální (příp. analogovou) fotografickou technikou, především digitální (příp. analogový) záznam, který je umístěn v elektronické podobě v databázi poskytovatele a který je přístupný na stránkách Poskytovatele beos-fotobox.cz a kterou Nabyvatel uvedl v Objednávce. Nabyvatel se zavazuje k užití Fotografie, o kterou má zájem, způsobem vybraným v Objednávce v souladu s Obchodními podmínkami.

e) Licence – Licencí se rozumí oprávnění užít Fotografie způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny Fotografie na účet Poskytovatele při její bezhotovostní platbě, příp. předáním ceny Fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti. V případě, že stejnou Fotografii uvede v Objednávce více Nabyvatelů, mají jednotliví Nabyvatelé stejná práva a povinnosti v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2. Předmět obchodních podmínek

Práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele k poskytnutí Licence pro užití Fotografie upravují tyto Obchodní podmínky.

3. Další práva a povinnosti Nabyvatele

a) Úpravy Fotografie – Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty. Nabyvatel nesmí tyto Fotografie označit svým logem, značkou, obchodním názvem, apod. bez písemného souhlasu Poskytovatele.

b) Dodané Fotografie jsou určeny výhradně pro soukromé účely a jejich užití – rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování a vystavování, použití pro komerční účely, atd. – není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno s výjimkou, kdy Poskytovatel v názvu galerie výslovně uvede “pro komerční účely”.

4. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě u každé Fotografie zvlášť, a to v závislosti na velikosti rozlišení Fotografie. V databázi poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých Fotografií v závislosti na jejich rozlišení. Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují DPH, neboť Poskytovatel není plátcem této daně. V případě zaslání objednaných Fotografií přepravní službou (např. Česká pošta) je Nabyvatel dále povinen zaplatit Poskytovateli poštovné (náklady na dopravu zboží) ve výši stanovené v ceníku Poskytovatele, uveřejněného na adrese www.beos-fotobox.cz, příp. i doběrečné ve výši uvedené v tomto ceníku. Dále je Nabyvatel povinen zaplatit cenu média, na které jsou Fotografie uloženy.

5. Objednávka a dodání Fotografií

a) Provedení Objednávky – Objednávka je provedena na stránkách Poskytovatele (beos-fotobox.cz). V objednávce Nabyvatel vybere Fotografie, jejich rozlišení, množství a vybere způsob doručení objednávky. Nabyvatel je dále povinen pravdivě vyplnit v objednávce všechny požadované údaje o své osobě a zvolit způsob doručení a platby ceny za poskytnutí Licence. Každá Objednávka odeslaná Poskytovateli prostřednictvím objednávkového formuláře je pro Nabyvatele závazná a považuje se za návrh licenční smlouvy. Odesláním Objednávky Nabyvatel zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou sdělí Nabyvateli, že objednávku přijímá a tímto okamžikem je uzavřena Licenční smlouva a zároveň Poskytovatel sdělí údaje k úhradě Objednávky. Jakékoliv jiné sdělení ze strany Poskytovatele se nepovažuje za přijetí (potvrzení) objednávky.

d) Platba Objednávky – Platba objednávky závisí na Nabyvatelem zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je platba provedena zástupci doručovatele hotově při předání. V ostatních případech je platba provedena bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele.

c) Dodání Fotografií – Dodání objednaných Fotografií je závislé na zvoleném způsobu doručení Objednávky. V případě volby dodání na dobírku je Objednávka zpracována neprodleně po jejím přijetí a objednané fotografie jsou zaslány provozovatelem poštovních či přepravních služeb (např. Česká pošta). V případě jiného způsobu dodání je Objednávka zpracována až po přijetí požadované platby na bankovní účet Poskytovatele. Místem dodání Fotografií v případě jejich zaslání na datovém médii je adresa uvedená Nabyvatelem v Objednávce, Místem dodání Fotografií v případě elektronického dodání Fotografií je emailová adresa uvedená Nabyvatelem v Objednávce.

Okamžikem odeslání se rozumí okamžik předání Fotografií na datovém médii provozovateli poštovních či přepravních služeb, resp. odesláním Fotografií prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu Nabyvatele, příp. odesláním prostřednictvím Úschovny.

d) Zpracování objednávky – Poskytovatel si na zpracování Objednávky a přípravě datových souborů včetně odeslání vyhrazuje dobu max. 3 pracovních dnů. V výjimečných případě, kdy nebude možné Objednávku zpracovat do 3 pracovních dnů, tuto skutečnost neprodleně sdělí Nabyvateli včetně konkrétního termínu zpracování a odeslání Objednávky.

e) Objednávka datových souborů – Datové soubory jsou po přijetí požadované platby Poskytovatelem odeslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce Nabyvatelem, příp. do Úschovny a Nabyvateli přijde odkaz na jejich stažení.

f) Jiný způsob dodání a platby Objednávky – Jiný způsob dodání a platby Objednávky je možný po domluvě Nabyvatele s Poskytovatelem.

g) Náklady na použití komunikačních prostředků při objednávání a dodání Fotografií hradí ten účastník, kterému tyto náklady vznikly.

6. Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy

a) Nabyvatel je povinen Fotografie od Poskytovatele (příp. od provozovatele poštovních či přepravních služeb) řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listu, příp. jiném dokladu o dodání. Podpisem dodacího listu Nabyvatel potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Okamžikem převzetí zásilky přechází na Nabyvatele nebezpečí její nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení (nebezpečí škody na zásilce).

b) Nabyvatel je dále povinen prohlédnout Fotografie bez odkladu po jejich převzetí, zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Poskytovateli, jinak odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. Totéž platí i v případě, kdy Nabyvatel zjistí jakékoliv závady na Fotografiích po otevření zásilky, ve které byly přepravovány. Zjistí-li Nabyvatel při prohlídce Fotografií porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zásilky odmítnout a je povinen uplatnit reklamaci u přepravce a neprodleně o tom vyrozumět Poskytovatele a poskytnout mu potřebnou součinnost.

c) Zjistí-li Nabyvatel při prohlídce Fotografií jejich vady anebo vyskytnou-li se vady během záruční doby, je povinen oznámit výskyt těchto vad Poskytovateli, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a musí obsahovat popis vady a příslušný nárok. Kromě toho je Nabyvatel povinen zaslat Poskytovateli reklamované Fotografie v odpovídajícím obalu (příp. v elektronickém formátu) a přiložit k nim kopii dokladu o jejich koupi (fakturu).

d) Nabyvatel je povinen jednoznačně Poskytovateli prokázat, že z reklamovaných Fotografií nepořídil jakoukoliv kopii (ve formě tištěné, datové, apod.) a že Fotogorafie nepoužil jakýmkoliv jiným způsobem. Zároveň musí Poskytovatel s odstoupením od smlouvy písemně souhlasit. V případě, že Nabyvatel výše uvedené podmínky neprokáže nebo v případě, že Poskytovatel s odstoupením od Smlouvy nevyjádří písemný souhlas, nelze od Smlouvy odstoupit

e) Místem uplatnění reklamace je sídlo Poskytovatele uvedené v bodu 1) těchto obchodních podmínek.

f) Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

g) Přepravu reklamovaných Fotografií do sídla Poskytovatele zajišťuje Nabyvatel na své náklady. V případě oprávněné reklamace zaplatí Poskytovatel Nabyvateli tyto náklady po předložení dokladu o jejich zaplacení.

h) Poskytovatel odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době (Záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení Fotografií způsobené jejich obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet od převzetí zásilky Nabyvatelem. Záruka se nevztahuje v případě jakéhokoliv zásahu do zaslané Fotografie.

ch) Poskytovatel neodpovídá za vady, které se vyskytnou z jiných příčin nežli následkem porušení povinnosti Poskytovatele odevzdat Fotografie kupujícímu bez vad. Jedná se např. o vady, které vzniknou v důsledku zásahu Nabyvatele (neodborného či nešetrného zacházení s Fotografiemi apod.), vady vzniklé použitím Fotografií v rozporu s jejich účelem, vady vzniklé mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnou událostí (úderem blesku, ohněm, vodou apod.) a vady vzniklé poškozením, ztrátou nebo odcizením Fotografií v době, kdy Nabyvatel nesl nebezpečí škody na nich.

i) Práva z odpovědnosti za vady Fotografií zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době 24 měsíců.

j) Výše uvedená ustanovení se nevztahují na Fotografie upravené podle přání Nabyvatele.

k) Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění Poskytovatel je povinen vrátit Nabyvateli zaplacenou cenu včetně nákladů na dodání, které od Nabyvatele na základě smlouvy přijal a dále nákladů spojených s vrácením Fotografií, a to stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

l) Jestliže Nabyvatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Fotografií, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel Nabyvateli náklady na dodání Fotografií ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Fotografií.

m) Odstoupí-li Nabyvatel od smlouvy, není Poskytovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Nabyvateli dříve, než mu Nabyvatel Fotografie předá nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal.

7. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

8. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí dle informací uvedených v odkazu „GDPR“ uvedených na www.beos-fotobox.cz, řídí se příslušnými právními předpisy. Nabyvatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Poskytovateli za účelem dodání Fotografií, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2019.